econoTwist's

Archive for September, 2009|Monthly archive page

Mellom banker og berg

In Financial Markets, National Economic Politics on 24.09.09 at 20:19
Rune Bjerke
Image by kjetil_r via Flickr

(12 hours after this article was published DnB NOR announced that the bank is planning on raising NOK 14bn to strenghten it’s core capital)

Finanskrisen stopper ikke globaliseringen i banknæringen. Tvert i mot; den intesiveres. Det samme gjør kampen om å bli Nordens ledende bank. Skal DnB NOR henge med ikonkurransen må Rune Bjerke gjøre noen drastiske grep.

Et av de store samtaleemner blant finansfolkene for tiden er om DnB NOR vil foreta en aksjeemisjon for å skaffe mer egenkapital, eller om banken vil søke finansiell forsterkning ved hjelp av  midlertidig hybridkapital fra Statens Finansfond.

Konsernsjef Rune Bjerke vil helst ikke noen av delene og prøver å gi inntrykk av at DnB NOR har penger nok. Han får støtte at analytikere i Deutsche Bank som skriver at den norske banken er godt kapitalisert.

Likevel er DnB NOR trolig nødt til å skaffe penger. Egenkapitaldekningen er på 7,3 prosent, snart tre EU-kravet på nesten 10 prosent i kraft.

For å oppfylle de nye egekapitalkravene trenger DnB NOR 15 milliarder kroner, ifølge analytiker  Fridtjof Berents i Arctic Securities.

Men går det som mange frykter med bankens store investeringer i shipping og i Baltikum er det ikke bare reservekapitalen som er i fare  – også DnB NORs posisjon som Norges største og ledende bank kan ryke.

Tapsbomber?

DnB NOR er en av verdens største shippingbanker og hadde ved årsskiftet utestående lån i shippingnæringen for 137,8 milliarder kroner.

Ifølge bankens egne beregninger er det risiko for tap knyttet til 47 milliarder kroner. 12 av disse milliardene anses å ha en risiko for tap på mer enn 2 prosent.

Foreløpig har DnB NOR skrevet ned shippingverdier for cirka 225 millioner kroner.

Hva som blir regningen etter eventyret i Baltikum er også uvisst.

I første halvår i år nedskrev DnB NOR verdien av sin baltiske enhet  – DnB NORD – med 2 milliarder kroner.

DnB NORD, som har en låneportefølje på 18 milliarder, kroner melder om et netto tap på rundt 600 millioner i første halvår i år, skriver The Baltic Course. Like mye som bankens samlede underskudd i fjor,

Enkelte økonomer mener den norske storbanken kommer til å tape over 5 milliarder kroner på satsingen i Baltikum.

Rune Bjerke opplyser at DnB NOR vil avsette mellom 8 og 10 milliarder til dekning av fremtidige tap i 2009 og ytterligere 10 til 12 milliarder i 2010.

Men DnB NOR er uansett blant de svakeste bankene i Norden, viser en undersøkelse som BI-forskerne Carl Arthur Solberg og Ole Helge Lien har gjort.

Strategisk blemme

DnB NORs strategi om å befeste sin posisjon som norsk lokalbank og samtidig vokse i utlandet er neppe  bæredyktig, mener BI-forskerne som har vurdert konsekvensene i globaliseringen for norske banker.

I rapporten skriver Solberg og Lien:

” DnB NOR har i ulike omganger søkt å internasjonalisere sin forretningsvirksomhet, men kan ennå ikke sies å ha blitt en internasjonalt orientert bank. Dog er shippingavdelingen et unntak i så henseende. Banken er imidlertid for liten til å betjene de største internasjonale selskapene.”

” Vi vurderer DnB NORs internasjonaliseringsevne til å ligge et sted mellom ”midt på treet” til noe under middel. Vi begrunner dette med at banken i dag opererer i flere segmenter.”

”Hovedtyngden av kundene er privatkunder og små og mellomstore bedrifter i Norge. DnB NOR anser det som nødvendig å vokse. Investeringene for å tilpasse seg Basel II er i følge våre intervjuobjekter så store at det vil være gunstig – om ikke nødvendig – med en større kundemasse.”

”Innen annen corporate finance er banken liten i forhold til de store internasjonale bankene og har lite å stille med opp mot disse.”

Upopoulær

Å skaffe flere kunder blir ikke lett ettersom DnB NOR de siste årene har inntatt posisjon som Norges mest upopulære bank.

Ifølge den norske EPSI-ratingen, som måler hvor tilfreds kundene er med sine bankforbindelser, ligger DnB NOR på en desidert sisteplass.

DnB NOR er banken med minst fornøyde kunder både i privatmarkedet, blant forretningsdrivende, og er dessuten den minst populære banken i Baltikum.

” En slik rangering gjør banken spesielt sårbar i en situasjon med et endret konkurransebilde. Organisasjonen i banken er snevert orientert mot det norske markedet og problemstillingene her.” skriver Solberg og Lien.

Noe må gjøres

En stadig hurtigere tekologisk utvikling og en stadig mer globalisert finansnæring er andre store utfordringer.

DnB NOR må ta stilling til hvilken rolle banken skal spille i det nordiske privatmarkedet.

Mens andre storbankene i de nordiske landene har ekspandert internasjonalt gjennom oppkjøp og fusjoner i Norden, har DnB NOR ikke vært spesielt aktiv på denne fronten.

I dag er det ingen naturlige oppkjøpskandidater igjen blant nordiske banker.

BI-forskerne mener at hvis ikke Rune Bjerke& Co foretar seg noe snart, vil bankens internasjonaliseringsevne svekkes kraftig. Hovedårsaken er at banken vil støte på utfordringer som den ikke har en organisasjon til å møte.

Det gjelder også innen shipping hvor DnB NOR er verdensledende.

Flere internasjonale storbanker er i posisjon til å satse mer i denne nisjen. Dette stiller krav til DnB NOR om å posisjonere seg videre i denne delen av markedet.

”Spørsmålet blir om ledelsen allerede nå bør ”fiske i rørt vann” i kjølvannet av subprime-krisen og innlede samtaler med aktører om samarbeid, overtagelse eller på andre måter posisjonere seg i denne nisjen med henblikk på å sikre sin sterke stilling i et marked som er så vidt viktig for banken” påpeker forskerne.

Utkonkurrert

DnB NORs virksomhet som næringslivsbank  er mest sårbart overfor globaliseringen.

”Selv om banken har god kompetanse innen enkelte nisjer, sitter vi igjen med et inntrykk av at de ikke er sterke nok i forhold til å gjøre seg gjeldende i internasjonal konkurranse.” hevder Solberg og Lien.

”Vår vurdering er at banken bør konsentrere seg om små nisjer der andre ikke har kompetanse eller særinteresser. Fiskerinæringen kan her være ett eksempel. Det er spørsmål om olje- og energisektoren er for stor og for meget preget av konkurranse til at DnB NOR har mulighet til å hevde seg her – til tross for Norges posisjon som olje og energiprodusent. Vi tror at banken i det mest radikale scenarioet lett kan bli utkonkurrert hos sentrale corporate-kunder både i utlandet og i Norge, og kan bli tvunget til å trekke seg fra olje- og energisektoren.” konkluderer rapporten.

Det begynner å haste for Rune Bjerke og DnB NOR.

SISTE: DnB NOR har fredag 25.september lagt frem en plan for aksjeemisjon i selskapet som betyr en utvidelse av aksjekapitalen på 14 milliarder kroner.

Advertisements

A Bullish Bear Market

In Financial Markets, Views, commentaries and opinions on 20.09.09 at 23:54
NEW YORK - JUNE 17:  A trader works on the flo...
Image by Getty Images via Daylife

 

Målinger basert på spørreundersøkelser viser at optimismen i markedet er stor. Tekniske analyser viser derimot det motsatte.

 

 

 

Optimismen er fremdelse stor blant aktørene i aksjemarkedet, og det er ingen ting som tyder på at den blir mindre med det første.

Det er bemerkelsesverdig at optimismen kan være så stor samtidig som tekniske indikatorer viser at de negative kreftene (bear) er de sterkeste.

bear_bull_force

 

BEAR: Bjørnekreftene (blått) har vært mest fremtredende i Standard & Poor’s 500 siden mars, men markedet er opp over 50 prosent. (bull = rødt).

 

“Dumme” penger kjøper

Analyser som Guy M. Lender hos ARL Advisers LCC presenterer på nettstedet The Technical Take søndag, viser at det i første rekke er de “dumme pengene” som gjør de mest optimistiske plasseringene i markedet, mens de “smarte” forholder seg nøytrale.

“Dumb Money Indicator” ser etter ekstreme data fire forskjellige steder hvor investorene historisk sett har bommet med sine veddemål.

1. Investor Intelligence

2. Market Vane

3. American Association of Individual Investors

4. Put/Call-ratio 

Her er ARL Advisers “Dumb Money Indicator” for siste uke:

dumbmoney

“DUMME PENGER” gjør optimistiske investeringer for tiden, viser grafen. (Kilde: http://www.thetechnicaltake.com).

 

“Smarte” penger er nøytrale

Med “smarte” penger mener vi vanligvis de store , proffer investorene.

Guy M. Lender sin “Smart Money Indicator” ser på tre forhold:

1. Forholdet mellom shortposisjoner holdt av private og spesialister.

2. Forholdet mellom spesialistenes shotposisjoner og den totale mengden av shotsalg.

3. Opsjonshandelen på aksjeindeksen Standard & Poor’s 100.

 

Her “Smart Money Indicator” for siste uke:

smartmoney

“SMARTE PENGER” velger en nøytral investeringsstrategi. (Kilde: http://www.thetechnicaltake.com).

 

Innsiderne stikker

Ukens analyse fra ARL viser ellers at innsiderne fortsetter å kvitte seg med aksjer i egne selskaper i et ekstremt omfang.

 

Her er Lenders “InsiderScore Entire Market” for siste uke:

insider_sale 

INNSIDERE FORTSETTER Å SELGE aksjer i egne selskaper i stort omfang. (www.thetechnicaltake.com).

 

Negative signaler til tross; det er ingen ting av dette som kan tolkes som om at markedet vil falle med det første, snarere tvert i mot.

 

Det eneste vi kan konstantere med noenlunde sikkerhet er at risikoen i aksjemarkedet øker.

 

 

På (litt) lenger sikt

In Financial Markets, International Econnomic Politics, Views, commentaries and opinions on 19.09.09 at 12:46
Eva Joly
Image via Wikipedia
Corruption investigator Eva Joly                                           

  

  

 

 

Det er denne uken ett år siden storbanken Lehman Brothers ble slått konkurs og verdens finansmarkededer gikk i fritt fall. Mange har benyttet anledningen til å se tilbake og oppsummere situasjonen. Men få våger å se fremover.

 

 

 

14.september var det nøyatig ett år siden en av verdens største banker ble slått konkurs.

160 år gamle Lehman Brothers kollapset over natten og sendte sjokkbølger gjennom verdens finansmarkeder.

For mange var det dette som skulle til for at man så alvoret i finanskrisen.

Men ett år etter er det ”business as usual” i det globale bankvesenet.

Lehman – oppsummert

Antall banker er riktignok blitt mindre, men de som er igjen har fått risikoappetitten tilbake og er igjen i gang med å pakke lån som kan selges videre i mindre biter.

Det spekuleres igjen med de samme kompliserte derivatene som utløste krisen, i like stor grad uten at  problemet med verdsettingen av disse er avklart.

Bankene ser ikke ut til å ha lært noen ting av Lehman-konkursen, konkluderer eksperter og kommentatorer som denne uken har gjort opp status.

”The Blowback”

De fleste har vært opptatt av å se tilbake denne uken – få har tatt seg bryet med å se fremover.

Et unntak er finanseksperten J.S Kim som driver det uavhengige research- og konsulentselskapet SmartKnowledgeU.

I en kommentarartikkel på nettstedet Seeking Alpha skriver han om de kommende konsekvensene av det han kaller for ”finansiell svindel”, begått av den globale finanseliten, ellers kjent som sentralbankene.

Han hevder at vi snart vil se en ”blowback” som følge av sentralbankenes intervensjoner i finansmarkedet for å redde bankvesenet fra total nedsmeltning og verdensøkonomien fra en ny depresjon.

Begrepet ”blowback” ble først brukt av CIA i mars 1954 for å beskrive utilsiktede konsekvenser av å holde den amerikanske regjeringens operasjoner i utlandet hemmelig for USAs befolkning.

Internasjonale operasjoner

–          Selv om begrepet I hovedsak har vært brukt til beskrive konsekvensene av militære operasjoner, er “blowback” et passende begrep å bruke om de kommende konsekvensene av banksvindelen fordi den amerikanske regjeringen, den amerikanske sentralbanken, Wall Street, det amerikanske finansdepartementet og Exchange Stabilization Fund har deltatt i innelandske og internasjonale transaksjoner som er blitt holdt hemmelig for verden, og som vil få betydelige og negative konsekvenser i nær fremtid, skriver J.S Kim, og fortsetter:

–          Jeg tror at ”the blowback” fra disse aktivitetene ikke bare vil overgå, men langt overgå, det vi opplevde i 2008. Folk flest kan i dag ikke forestille seg hvor ille det kommer til å bli hovedsakelig på grunn av alt hemmeligholdet som bankfolkene har deltatt i – i det amerikanske statsobligasjonsmarkedet, i gullmarkedet, i dollarmarkedet, i markedet for jorbruksråvarer, aksjemarkedet og finansmarkedet – for å skjule realitetene, skriver han.

Hjulpet av finanspressen

–          Den uunngåelige konklusjonen handler ikke bare om manglende bæredyktighet i de massive bailoutprogrammene som de globale sentralbankene har implementert og som har skapt det nåværende markedsrallyet ut av tynn luft, men også at manifestasjonen av det bør utløse en etterforskning av den rene svindelen som er begått av Wall Street, finansinstitusjonene og sentralbankene,  hjulpet og oppmuntret av finansjournalister, fastslår J.S Kim.

Den anerkjente finanseksperten har truffet godt med sine analyser tidligere og det ser ut som han er i ferd med å få rett igjen.

Island under etterforskning

The Telegraph melder at britiske Serious Fraud Office nå sender et team av etterforskere til Island for å komme til bunns i mistanken om at det har foregått noe kriminelt i forbindelse med kollapsen i landets bankvesen, og om det har noen forbindelse til London.

15.oktober i fjor opplyste Islands Radio at det islandske Finansrådet var i gang med å undersøke en rekke mystiske transaksjoner i forkant av sammenbruddet i Landsbanki.

17 prosent av bankens aksjer skiftet eier den 3.oktober. Prisen lå 5 prosent over markedspris. 3.oktober 2008 var siste dag det ble handlet med aksjene til Landsbanki. Dagen etter suspenderte myndighetene handelen, og fire dager senere ble banken overtatt av den islandske staten. Ifølge Islands radio er det uklart hvem som har kjøpt eller solgt aksjene i Landsbanki.

Alle de tre islanske storbankene, Landsbanki, Kaupthing og Glitnir, ble senere slått konkurs.

De islandske bankene hadde mange store kunder i England og i oktober i fjor var pluselig 300 000 briter avskåret fra tilgangen til sine bankkonti. 

I løpet av det siste året har det britiske finansdepartementet måtte punge ut 7,5 milliarder pund for å kompensere for tapet av sparepengene til britiske kunder – Island har dog lovet å betale tilbake 2,3 milliarder over de neste 15 år.

Europas største kriminalsak

Korrupsjonsjeger Eva Joly, som er hentet inn som rådgiver for islandske myndigheter, mener dette vil bli den største kriminalsaken Europa noen gang har sett.

Hittil er mer enn 30 hus på Island blitt ransaket av politiet og mer enn 60 personer er innbrakt til forhør.

Eva Joly sier til The Telegraph at også britiske myndigheter må ta sin del av ansvaret fordi de ikke har hatt godt nok tilsyn med de islandske bankene.

–          De fikk flere advarsler om bankene, men de gjorde ingenting. Det har i mine øyne vært meget skadelig, sier hun.

Og Norge?

Her hjemme kan vi vel bare smøre oss med tålmodighet mens vi venter på at Kredittilsynet og Økokrim skal komme til bunns i sakene som er under etterforskning i DnB NOR.

Finanskrisen kan nok lakke mot slutte og resesjonen kan megen vel være over, men det er sikkert at eventyret bare er begynt.

Vi har bare skrevet første kapittel i historien om den største økonomiske krisen siden 1930-tallet.

Vi går en spennende tid i møte.

 

– Wall Street er 40% overpriset

In Financial Markets, Views, commentaries and opinions on 19.09.09 at 02:47

 

Det amerikanske aksjemarkedet er cirka 40 prosent overvurdert i forhold til selskapenes reelle verdi. Det skriver Global Markets i et analysenotat.

 NYC051

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Når aksjemarkedet stiger på tross av opplysningene om at arbeidsledigheten fortsetter å øke i 27 av 50 stater (eks. Washington, Puerto Rico og Jomfruøyene) og når rekordhøyder i stater som California, Nevada og Michigan med henholdsvis 12,2, 13,2 og 15,2 prosent, samtidig som tilførselen av penger krymper med en årstakt på 16 prosent, er det kanskje ikke rart at mange lurer på om Wall Street er fullstendig koblet fra den virkelige verden.
         

 

Global Markets, som er en del av det uavhengige analysebårået Capital Economics, har fredag offentliggjort et analysenotat det de hevder at det amerikanske aksjene er priset 40 prosent høyere enn den reele verdien på selskapene de tilhører.

Notatet er lastet opp på databasen Scribd.

Du kan selv lese notatet ved å klikke på denne linken:

http://www.scribd.com/doc/19895543/Global-Update-Tobins-Q-Sep-09

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg linken og les analysenotatet fra Capital Markets.

 

40 prosent overpriset

– Ifølge Federal Reserves siste “Flow of Funds“-rapport som ble sendt ut torsdag var markedsverdien av næringslivets aksjer verdt 0,78 prosent av selskapenes netto verdi ved utgangen av andre kvartal. Vi har mistanke om at de siste ukenes oppgang i aksjemarkedet har presset dette forholdstallet, kalt Q, til rundt 0,9 prosent. Det geometriske gjennomsnittet for Q-verdien siden 1900 er 0,64. Aksjemarkedet er derfor om lag 40 prosent overpriset i forhold til den historiske trenden basert på denne tidsrammen, skriver seniorøkonom John Higgins hos Global Markets (www.capitaleconomics.com).

(Q-verdien ble oppfunnet av Nobelsprisvinner i økonomi, James Tobin, for 40 år siden. Tobin er for øvrig mest kjent for sitt omdiskuterte forslag om skatt på valutatransaksjoner).

2 

 

 

 

 

AKSJENES Q-VERDI ligger nå trolig rundt 0,9, nesten 40 prosent over gjennomsnittet for de siste 109 årene.

 

 

 

john.higgins

Seniorøkonom John Higgins, Global Markets.

 

Oppturen fortsetter (litt til)

 

– Selv om både Q-verdien og CAPE (syklust-justert P/E-ratio) antyder at aksjene er overvurdert, har vi mistanke om at aksjemarkedet kan fortsette videre opp frem til midten av 2010 etter hvert som de økonomiske dataene fortsetter å bedres. Den økonomiske bedringen bør støttes i denne perioden med en turnaround i lagersyklusen, finansiell stimulering og en liten økning i næringslivets investeringer. Resultatforventingene og risikoappetitten vil derfor trolig fortsette å være rimelig usenkelig og vi ser S&P’s 500 i 1150 poeng innen neste sommer. Men etter det vil trolig veksten smuldre vekk, akkompanjert av fortsatt gjeldsnedbygging blant husholdningene. Følgelig tviler vi på at aksemarkedet ved utgangen av neste år vi ligge høyere enn det gjør nå, avslutter Global Markets.

FED, vekst og volum

Sjeføkonom Albert Edwards advarte i går om den sårbare økonomien som oppstår når de økonomiske stimuleringstiltakene trappes ned.

Oppgangen på over 50 prosent i det amerikanske aksjemarkedet er en direkt følge av Federal Reserve sin såkalte “kvantitative lettelse” (quantitative easing).

18.mars i år startet Bernanke & Co sine oppkjøp i verdipapirmarkedet, først og fremst av amerikanske statsobligasjoner.

Her er effekten:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMENHENGEN mellom volum og kursoppgang, S&P’s 500 ett år.

 

I tillegg til det avsatte beløpet på 300 millarder dollar, har FED økt sittbalanse sheet 

Det vil si; sentralbanken har økt sine lån til finansnæringen.

Til hvem, hva og hvor mye vil ikke FED opplyse.

Det pussige er at likviditeten i aksjemarkedet også har økt med nøyaktig like mye i akkurat samme periond.

4 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMENHENG mellom FEDs utlån og likviditetsveksten i aksjemarkedet. 

Det går itj likar, no nei

 

Festgleden har avtatt betraktelig på Wall Street de siste to dagene.

 

S&P’s 500 vekslet mellom pluss og minus tre ganger fredag, men greide å avslutte på den grønne siden og ender uken opp 1,7 prosent.

5 

 

 

 

 

 

 

 

UKESLUTT: S&P’s 500 ender på plussiden. Volumet er lavt. RSI har vært mer over 50 enn under, men gir intet entydig signal. Forholdet Bull/Bear-force er også jevnt. En synlig forsterkning av bjørnekreftene mot slutten av dagen. (Noen skrudde sansynligvis av robotene en halv time tidligere og tok helgen).

 

 

 

 
 
 

Albert Edwards: – Krisen intensiveres

In Financial Markets, International Econnomic Politics on 18.09.09 at 10:05
Société Générale twin towers
Image via Wikipedia

 

 

Kredittkontraksjonen i finanssystemen avtar ikke – den intensiveres.

Det viser en fersk analyse fra Societe Generale sin toppanalytiker Albert Edwards.

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge analysen som nettstedet Zero Hedge gjenngir deler av torsdag krympet den amerikanske forbrukskreditten med 21 milliarder dollar i juli. Det er dobbelt så mye som forventet.

Det som bekymrer Albert Edwards mest er likevel hurtigheten på kredittkontraksjonen:

USA fremstår som å ha lidd en massiv pengeinnskrumpning de siste ukene. Utlånsdataene fra bankene er enda verre enn dataene for pengetilførsel. Utlånene fra amerikanske banker krymper i en takt vi aldri har sett maken til. Våre data går 35 år tilbake og det er en rekordaktig kontraksjon både på tre måneders basis og seks måneders, skriver Edwards.

us_lending_moneysupply 

 

 

 

 

 

BANKUTLÅN (utenom til aksjer) OG PENGEMENGDE (M2) STUPER I REKORDTEMPO.

 

“Revolusjon” underveis

– Erkjennelsen av hva som ligge bak kontraksjonen er enkel og trenger å bli understreket på nytt. Avviklingen av den groteske veksten i gjeld som vi har hatt det siste tiåret er bare begynt. Hurtig utvidelse av statlig gjeld og kvantitativ lettelse vil ikke, og kan ikke, forhindre den revolusjonen som er på vei, skriver franskmannen.

 

– I tillegg er bankene begynt å bygge ned sine lånebøker samtidig som myndighetene innførerer høyere kapitalkrav. Med aller største sannsynlighet vil denne prosessen kunne oppstå uavhengig av myndighetenes involvering fordi bankene uunngåelig handler pro-syklisk, forklarer han.

us_debt 

 

 

 

 

 

 

SAMTIDIG ØKER AMERIKANSK GJELD.

 

Bankene ikke problemet

  Men som vi gjenntatte ganger har påpekt; en av leksene fra Japan er å ikke feilaktig tro det er bankene som er problemet. Tilsvarende er ikke en sunn, rekapitalisert banksektor løsningen. Som Japan har erfart tidligere er det “de-leveraging” (gjeldsnedbygging) som er problemet og det tar mange år. Økonomien blir etter hvert ekstremt sårbar overfor et tilbakefall i resesjonen så snart stimuleringstiltakene opphører, påpeker den franske toppøkonomen.

albert_edwards 

 

 

Sjeføkonom ALBERT EDWARDS, Societe Generale.

  

Wall Street Zombie

In Financial Markets, Views, commentaries and opinions on 16.09.09 at 13:01
New York Stock Exchange, New York City.
Image via Wikipedia

 

 

 

Det amerikanske aksjemarkedet trekker enda et hakk opp tirsdag, angivelig drevet av enda mer optimistiske toner fra sentralbanksjef Ben Bernanke.

 

 

 

September 2009: 

• Sentralbanksjef Ben Bernanke sier i en tale på det anerkjente forskningsinstituttet Brookings at resesjonen sansynligvis er over.

• Samtidig kommer tall for detaljehandelen i august som viser en overrakskende økning i omsetningen på 2,7 prosent fra måneden før.

• Tall fra FED New York viser at aktiviteten i industrien i området nå er på det høyeste på to år.

  

September 1930:

• Optimismen blant meglere, forretningsmenn og folk flest er på topp; 75 prosent av melgerhusene anbefale kjøp av aksjer.

• Det amerikanske finansdepartementet auksjonerer bort ettårige statsobligasjoner for 334,2 millioner dollar til 3 3/8 prosent rente. Auksjonen overtegnes med 4 til 1.

• Økonom B.Anderson i Chase National sier FEDs pengepolitikk ikke vil være bæredyktig når næringslivet kommer på bena igjen. Han foreslår at pengepolitikken strammes.

Florida Bondholder’s Adjustment Committee ber eiere av misligholdte lokale obligasjonslån om å akseptere at lokale myndigheter betaler tilbake det de er i stand til å betale og opplyser at full tilbakebetaling i mange tilfeller ikke vil være mulig på grunn av de siste års økonomiske problemer, inkludert kollaps i boligmarkedet og sammenbrudd i bankvesenet.

• Økonomen Roger W.Babson (som varslet børskrakket i 1929) uttaler at han nå er optimistisk på kort sikt, ser muligheten for opphopning av ordere på grunn av underproduksjon, og at det nå er like sikkert at økonomien vil forbedres som det var at den ville krasje et år tidligere.

• I mediene raser debatten; er dagens børsrally bæredyktig? Eller er det overmodig? På den ene siden argumenteres det for aksjemarkedet allerede har diskotert en mild forbedring i næringslivet og at fallet i stålproduksjonen i det siste er et svakehetstegn. På den andre siden hevdes det at fallet i stålproduksjonen skyldes sessongmessige svingninger og at børsrallyet definitivt viser at den nedadgående trenden er brutt.

• Avisene skriver: “While the recovery in business will undoubtedly be gradual, and characterized by confusing uncertainties, the fact remains that all indices that have pointed to revival in the past are now existent. As the stock market is usually some months ahead of trade, observers think there is a good chance that Wall Street will be the outstanding bright spot of the country during the winter months.” 

(Research: www.zerohedge.com)

 

Zombiemarked

Tilbake til 15.september 2009: Aksjemarkedet er blitt digitalt. Handelen foregår via forhåndsprogramerte datamaskiner som i det daglige slavisk følger tekniske indikatorer som for eksempel RSI (Relative Strength Index).

 s-p500_1509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅ AUTOPILOT. (Øverst; S&P’s 500. Nederst; RSI)

Wall Street er et zombiemarked på autopilot.

 

Samtidig gruses dollarkursen. Den amerikanske valutaen er på vei mot historiske lavmål man ikke har sett siden 1971. (Bretton-Woods-kollapsen/opphevelsen av gullstandarden).

 dollar_nok_1509

 

 

 

 

 

 

 

MOT HISTORISK BUNN. Dollar noteres til 5,88 norske kroner.

 

Gull når ny historisk toppnotering på 1009,55 dollar per unse. Noen mener den siste tidens voldsomme oppsving i gullprisen skyldes spekulasjon, andre mener det er et uttrykk for inflasjonsforventninger.

gull_1509

 

 

 

 

 

 

 

 

GULL TIL TUSEN og seks, ny “all time high”.

 

Men gull er også en forsikring mot katastrofer – når alt annet går galt.

 

It's The Chinese, Stupid!

In Financial Markets, Views, commentaries and opinions on 15.09.09 at 14:25
Lehman Brothers Times Square
Image via Wikipedia

Mine venner i E24 har tydeligvis letet med lys og lykter for å finne en brukbar forklaring på bevegelsene i det amerikanske aksjemarkedet på ettårsdagen etter konkursen i Lehman Brothers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wall Street falt fra start tirsdag 14.september, på ettårsdagen for konkursen i storbanken Lehman Brothers.

Finansnettstedet E24 tilskrev tirsdag ettermiddag (kl. 15:46) fallet “handelskrigen som brygger opp mellom USA og Kina”.

Senere på kvelden (kl: 20:45) var imidlertid det amerikanske aksjemarkedet på vei mot ny toppnotering for året – uten annen årsak enn et positivt teknisk momentum.

Men en forklaring skal man jo ha……

 

It's the chineese, stupid!

En salig suppe

In Financial Markets, Health and Environment, International Econnomic Politics, Views, commentaries and opinions on 11.09.09 at 13:49
Michael Moore in 2004
Image via Wikipedia

Den amerikanske filmskaperen Michael Moore presenterte denne uken sin nye film om finanskrisen. Den to timer lange, underholdende forstillingen konkluderer med at kapitalismen er ondskap som må avskaffes. Men argumentene holder ikke mål.

 

 

Moores konklusjon er ikke overraskende ettersom han er kjent for sine venstreradikale politiske synspunkter.

Han er selvsagt i sin fulle rett til å argumentere for dem, men problemet er at han bidrar til å føre debatten om hvordan vi skal løse vår økonomiske og sosiale problemene enda lenger ut på et villspor som det synes mer og mer vanskelig å komme bort fra.

Ondskap

Det er menneskelig å prøve å forstå ting ved å rasjonalisere, putte dem i en boks eller ramme, og forenkle dem.

Michael Moores film, ”Capitalism: A Love Story”, er et eksempel på nettopp det.

I velkjent stil blander han personlige tragedier, arkivopptak og morsomme PR-stunt i et forsøk på å dokumentere at det kapitalistiske system kun er til fordel for de rike samtidig som det dømmer millioner av mennesker til liv i fattigdom.

–          Kapitalisme er ondskap. Du kan ikke regulere ondskap. Den må elimineres og erstattes med noe annet som er godt for alle, og det er demokrati, sier Michael Moore i forbindelse med filmlanseringen.

Som grunnlag for påstanden intervjuer han blant annet en prest som hevder kapitalismen er anti-kristen fordi den ikke beskytter de fattige.

Tankefeil

Å bruke begrepet ”ondskap” som argument for at noe er umoralsk eller galt ville fortidens filosofer karakterisert som “fallacia” (tankefeil).

Det er et begrep uten noen universell definisjon, som appellerer til følelser og kan derfor lede til falske konklusjoner. Det er dermed ubrukelig som argument.

Dessuten kan ingen handling i seg selv kalles ond uten at det ligger en bevist ondsinnet tanke bak om å skade andre.

At banksjefer og tradere på Wall Street bevisst har planlagt å kjøre verdensøkonomien i grøften og sende millioner av mennesker ut i arbeidsledighet, betalingsproblemer og gjeldskrise er absolutt ulogisk.

Det ville være det samme som ”å sage over grenen man sitter på”.

Grådighet – meget mulig. Dumhet – helt sikkert.

Men ondskap – neppe.

Populisme

Michael Moore ble mottatt som en rockestjerne under filmfestivalen i Venice denne uken.

Det bekrefter en skummel tendens i tiden som både politikere og økonomer ser ut til overse.

Med bonussesongen nært forestående i det amerikanske bankvesenet (som ligger an til å bli en av de største utbetalingene i historien) samtidig som arbeidsledigheten fortsatt øker, er folk begynt å gjøre opprør mot bankene.

De siste ukene har en strøm av videoer dukket opp på YouTube der folk oppfordres til å la være å betale renter og avdrag på sine lån i protest mot det som oppfattes som ”økonomisk voldtekt”.    

Finansanalytikeren Liz Ann Sonders hos Charles Schwab & Co påpeker nettopp dette i et intervju med Yahoo Finance.

–          Det er utrolig mye sinne og raseri i denne syklusen, sier hun og legger til at det meste er rettferdig.

–          Folk er rasende på kapitalismen, Wall Street, banksjefene, myndighetene og mediene. Løgnene bare fortsetter. Folk er til og med rasende på optimismen akkurat nå, hevder Sonders.

Hun forteller videre at mange private investorer som har sittet på sidelinjen er frustrerte fordi de har gått glipp av oppturen i markedet de siste månedene.

–          Det er merkelig med denne bedringen i økonomien og det sterke markedet. Det er ikke mye glede å spore, sier Sonders.

Strømningene blir forsterket av politisk populisme som blander sammen politikk, religion og økonomiske teorier til en grumsete suppe av følelser og uvitenhet.

Misforståelser

Michael Moore vil erstatte kapitalisme med demokrati.

Men kapitalisme er demokrati. Den individuelle friheten som kapitalismen står for er en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn.

At det kapitalistiske systemet har feilet skyldes ikke kapitalismen i seg selv, men misbruk av systemet og mangelfull oppfølging fra myndighetenes side.

Kjernen i det kapitalistiske system er det frie marked – et redskap til å bedre folks levestandard.

Redskapet kan på mange måter sammenlignes med datamaskiner og internett; det kan både brukes og misbrukes, men vi kan ikke klare oss uten.

Dataingeniørene har for lengst innsett at jo flere koder og avanserte formler man putter inn i en maskin, jo større sjanse er det for at systemet krasjer.

Dette er ny lærdom for finansingeniørene, økonomer og myndigheter.

Når systemet er blitt så komplekst og uoversiktlig som det nå er, kan man heller ikke forvente at folk flest forstår det.

Den enkle sannheten

Den enkle sannhet er at det er mye vi ikke forstår.

Vi kan ikke regne oss frem til alt mulig og tro at vi kan styre fremtiden som vi ønsker.

Før vi innser dette er det neppe mulig å skape en positiv bærekraftig økonomisk, økologisk og sosial utvikling.

Det er kun en måte å gjøre det økonomiske systemet enklere på; det er å redusere gjeld. I praksis betyr det å redusere vårt forbruk – i hvert fall midlertidig.

Det er en bitter pille å svelge for alle. Uansett politisk ståsted.

Det innebærer også at vi må definere vekst og utvikling på en annen måte enn i dag. Velstand kan ikke lenger måles i kroner og øre.

Det er den store utfordringen.

Reboot

Kanskje bør vi gå tilbake til de gamle filosofiske skriftene for å finne løsninger til et nytt samfunnssystem som fungerer. En slags ”reboot” som det heter på moderne dataspråk.

Oldtidens filosofer var enige om at hele vårt univers styres av grunnleggende prinsipper, verdier og normer.

De brukte begrepet ”ecos” (øko) når de snakket om dette systemet.

 Økologi er læren om naturen – økonomi er læren om hvordan man administrerer den. 

De kom frem til en basismodell som de mente måtte være grunnleggene for alle samfunn. Modellen består av tre hovedelementer:

  1. Ledere, hvis oppgave er å regjere med visdom.
  2. Administratorer, til å administrere samfunnet med modighet.
  3. Arbeidere, med oppgave å produsere og måtehold som viktigste prinsipp.

Det er kanskje et sted å begynne?

Så kan vi legge til side alle gamle fastlåste, utdaterte, konfliktskapende, forvirrende debatter om kapitalisme, sosialisme, religion, etc. og forhåpentligvis ta et viktig skritt videre i vår utvikling.